menuordersearch
owj1.com

بازگشت به حالت اولیه

تماس با ما پاسخگوی سریع 09106454535
جستجو
۱۳۹۵/۵/۲۷ چهارشنبه
(0)
(0)
بازگشت به حالت اولیه
بازگشت به حالت اولیه
بازگشت به حالت اولیه​ (ریکاوری)


بازگشت به حالت اولیه
پیشگفتار: ریکاوری ، یکی از فاکتورهای موفقیت ورزشکاران حرفه‌ایمی‌باشد. ما در این مبحث، نگاهی گذرا به این عامل انداخته و ذهن شما را نسبت به این مبحث، روشن می‌کنیم تا پس از پی بردن به نقش طلایی آن در ورزش، اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. با ریکاوری سطح بدنی‌تان افزایش یافته و از آسیب‌های ورزشی جلوگیری می‌کنید.
تعریف: بازگشت به حالت اولیه یعنی برقراری دوباره‌ی همئوستاز (برقراری ثبات داخلی بدن)


بازگشت به حالت اولیه از نظر زمان
بازگشت به حالت اولیه از نظر زمان به سه بخش تقسیم می‌شود که در مطالب پیش رو هر کدام را به اختصار توضیح می‌دهیم:

بازگشت به حالت اولیه سریع
30 دقیقه پس از فعالیت انجام می‌گیرد
ویژگی‌ها
1.    آهسته‌تر شدن آهنگ متابولیسم (سوخت و ساز سلولی)
2.    کاهش تواتر قلبی (ضربان قلب)
3.    کاهش تهویه ریوی (تنفس)
4.    کاهش درجه حرارت بدن
5.    کاهش سطوح خونی هورمون‌ها (مانند کورتیزول و تستوسترون)
6.    شروع جایگزینیATP-PC
7.    -pcشروع دفع اسیدلاکتیک تجمع یافته در اثر ورزش.

بازگشت به حالت اولیه میان مدّت
حدود 2 ساعت پس از فعالیت صورت می‌گیرد. 

ویژگی‌ها:
1 -باز جذب آب
2 - جای گزینی ذخایر گلیکوژن از طریق هورمون انسولین که باعث تسهیل انتقال گلیکوژن از خون به درون سلول عضلانی و تحریک آنزیم گلیکوژن سنتاز (آنزیمسازنده‌ی گلیکوژن) می‌شود.

بازگشت به حالت اولیه بلند مدّت
حدود 20 ساعت پس از فعالیت انجام می‌گیرد. 
ویژگی‌ها:
1. ادامه‌ی جایگزینی ذخایر گلیکوژنی
2. ترمیم آسیب‌های عضلانی


بازگشت به حالت اولیه از نظر نوع فعالیت 
بازگشت به حالت اولیه از نظر نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شود که هر دو به اختصار توضیح داده خواهد شد.

بازگشت به حالت اولیه در فعالیت‌های شدید و کوتاه مدّت
ویژگی‌ها:
1.    هدف از این ریکاوری بازسازی ذخایر ( PC فسفو کراتین) می‌باشد.
2.    50%pc 60-30 ثانیه‌ی اول و 100% آن در 15-5 دقیقه پس از فعالیت بازسازی می‌شود.
3.    ADP+PCR+H+ATP+CR
4.    پس از ورزش محتوای سلول افزایش یافته و انرژی آزاد کافی برای ری فسفوریلسیون)Crکراتین) در دسترس است.
5.    نوع،شدت و تعداد وهله‌های ورزش بر دوره‌ی بازسازیPC تأثیرمی‌گذارد

عوامل مؤثر بر بازسازی pc
1.    غلظت سلولی ATP,ADP
2.    غلظت سلولی (H+پایینPH) که مهار کننده آنزیم کراتین کیناز (آنزیمی که به بازسازیATP کمک می‌کند)
3.    کمبود اکسیژن
4.    کاهش جریان خون عضلات
5.     نوع تار عضلانی : بازسازیPC در تارهای نوع دوم (تندتنش) در دقایق اولیه‌ی ریکاوری پایین‌تر است ولی بعد از حدود 15 دقیقه حالتPCOVERSHOOTدر تارهای نوع دوم رخ می‌دهد.

بازگشت به حالت اولیه فعالیت‌های بلند مدّت و آهسته.
اهداف: جایگزینی PC و ATP ، دفع لاکتات تجمع یافته، بازگرداندن PH طبیعی، بازسازی ذخایر گلیگوژنی .

سرنوشت موادی که بر ریکاوری مؤثر هستند
سرنوشت لاکتات: لاکتات در کبد به گلوکز تبدیل می‌شود تا ذخیره شود و یا در بافت‌های فعّال شامل قلب،عضلات اسکلتی و کبد (که دارای فعالیت بالی آنزیمLDHهستند) به پیرووات (اسید پیروویک) تبدیل می‌شود
سرنوشتH+: وارد خون شده و با یون بی‌کربنات واکنش می‌دهد تا در نهایت از بین برود.

عوامل مؤثر در تسریع ریکاوری
1.    اگر ریکاوری بصورت فعّال انجام بگیرد به جای اینکه لاکتات به کبد برود، در عضلات فعّال (به ویژه تارهای کندتنش) به عنوان سوخت متابولیسم هوازی مصرف می‌شود
2.    شدت فعالیت برای ریکاوری 60-70% حداکثر ضربان قلب توصیه می‌شود
3.    تغذیه‌ی مناسب سبب بهبود سرعت ریکاوری می‌شود
4.    بازسازی گلیگوژن مدت زمان بیشتری طول می‌کشد (حداقل 20 ساعت) که نیازمند فراهم شدن خون (از کبد) و مصرف غذای پر کربوهیدرات می‌باشد.

رابطه‌ی ریکاوری و وام اکسیژن ( EPOC )
پس از فعالیت ورزشی متابولیسم چندین دقیقه بالا باقی می‌ماند که میزان و مدت آن بستگی به شدت ورزش دارد (هرچه فعالیت شدیدتربرگشت‌پذیری دیرتر). در این مدت مصرف اکسیژن برای مدتی بالاتر از سطوح استراحتی قرار می‌گیرد.
وام اکسیژن (EPOC) دارای دو بخش می‌باشد که در ادامه بحث خواهد شد.
بخش سریع: در مجموع 20% را شامل می‌شود. 2-3 دقیقه پس از فعالیت صورت می‌پذیرد که باعث بازسازی ذخایر ATP_PC.می‌شود.
بخش آهسته: در مجموع 80% را شامل می‌شود. بیش از 30 دقیقه پس از فعالیت صورت می‌پذیرد که باعث تبدیل اسیدلاکتیک به گلوکز در کبد می‌شود.

مطالعات جدید نشان می‌دهد فقط %20اکسیژناضافی برای تبدیل اسید لاکتیک به گلوکز مصرف می‌شود.

دلیل بالا بودن VO2 ( اکسیژن مصرفی) پس از ورزش
1.    بازسازی ذخایرPC
2.    جایگزینی اکسیژنخون و بافت‌ها
3.     بالا بودن ضربان قلب و تنفس تا دقایقی پس از ورزش
4.     افزایش درجه حرارت که باعث افزایش متابولیسم می‌شود
5.    بالا بودن هورمون‌های ویژه مثل آدرنالین.
نکته: بیشتر بودن وام اکسیژن (EPOC) درورزش‌های شدید، ناشی از درجه حرارت بالاتر بدن در تخلیه بیشتر ذخایر PC و سطح بالاتر اپی نفرین و نور اپی نفرین (کاتکولامین ها) در این ورزش‌هاست.
logo-samandehi
ایمیل شرکت: info@owj1.com